Sentence


Prostoproširena engleska rečenica strogo poštuje red i mesto reči u rečenici:
Na prvom mestu je uvek Subjekat (vršilac radnje), na drugom mestu je Predikat (sama radnja), na trečem mestu, ako ga ima, Objekat (na kome se vrši tadnja), pa Odredbe :
Načina, Mesta, Vremena (odredba vremena stoji ili na početku, ili na samom kraju rečenice.

Kad je upitna rečenica, samo je glagol u inverziji i upitna zamenica je na prvom mestu, ako je ima.
Kad je odrična rečenica, stoji neki odričan prilog ili rečca not, ako se negira glagol!
U engleskoj rečenici, u negaciji, negira se samo jedna reč, i to prvenstvo ima imenica koja se negira nekim negativnim prilogom, i on negira celu rečenicu!!!

S            +     P      +    O     +      ON             + OM    +   OV/može I na početak/
/subjekat/ /predikat/ /objekat/ /odredba načina/ /mesta/ /vremena/


Odrična rečenica ima samo jednu negaciju koja negira celu rečenicu!!!

Primer: I have never seen the sea. /Nikada nisam video more./
I have no objection! /Nemam nikakvu primedbu!/

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA