Pronouns


Zamenice zamenjuju imenice i slažu se sa njima u rodu i broju. Lične zamenice su sačuvale oblike za padeže.

Vrste zamenica:
I 1)lične zamenice /prvi padež/
Jednina                            Množina
1)I – ja                            1) we – mi
2)you – ti                         2) you - vi
3)he – on                         3) they - oni
she – ona
it - ono
2)a) prisvojne zamenice /drugi padež/- stoje same
Jednina                            Množina
1)mine                            1) ours
2)yours                           2) yours
3)his                               3) theirs
hers
its

b )prisvojni pridevi od zamenica – stoje uz imenicu
Jednina                            Množina
1)my                               1) our
2)your                             2) your
3)his                               3) their
her
its

4)akuzativ ličnih zamenica /treći i četvrti padež/
Jednina                           Množina
1)me – meni, mene          1) us
2)you                             2) you
3)him                             3) them
her
it

II
Pokazne zamenice
Jednina                            Množina
1)this – ovaj ova ovo         these – ovi, ove, ova
2)that – onaj, ona, ono       those – oni, one, ona

III
Povratne zamenice
Jednina                            Množina
1)myself                         1) ourselves
2)yourself                       2) yourselves
3)himself                        3) themselves
herself
itself

IV
Odnosne zamenice
who – koji, koja, koje (za lica)
which – koji, koja, koje (za sve ostalo)
that – koji, koja, koje (za sve)

whom – kome
whose- čiji,čija, čije
where – gde
how – kako
Ove zamenice služe kao veznici u složenim rečenicama, inače su i upitne zamenice!!!

V Upitne zamenice
Who – ko? How – kako?
What – šta? How much - koliko ? /za nezbrojive imenice/
Why – zašto? How many – koliko? /za zbrojive imenice/
When – kada?

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA