Present Continuous TenseKoristi se za radnju koja se dešava u trenutku govora ili za blisku budućnost.

Gradi se od Present Simple Tense pomoćnog glagola to be (am, are, is) i Present Particip-a glavnog glagola koji nosi značenje (gavni glagol sa nastavkom ing).
Upitni oblik se pravi inverzijom,
Odrični oblik se pravi dodavanjem not posle pomoćnog glagola.

Priloške odredbe za čestoću (vreme): now – sada
at the moment – sada
at the present – sada

Primer: to go - ići

Potvrdno:
Jednina                                                      Množina
1.I am going (I’m going).                             1. We are going (We’re going).
2.You are going (you’re going).                     2. You are going (You’re going).
3.He is going (He’s going).                           3. They are going (They’re going).
She is going (She’s going).
It is going (It’s going).

Upitno:
Jednina                                                      Množina
1.Am I going?                                            1. Are we going?
2.Are you going?                                        2. Are you going?
3.Is he going?                                            3. Are they going?
Is she going?
Is it going?

Odrično:
Jednina                                                      Množina
1.I am not going (I ain’t going).                   1. We are not going (We aren’t going).
2.You are not going (You aren’t going).          2. You are not going (You aren’t going).
3.He is not going (He isn’t going).                 3. They are not going (They aren’t going).
It is not going (It isn’t going).

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA