Articles


Ispred imenica u engleskom jeziku stoje članovi:
1) neodređeni – a ili an /en/ – neki, jedan, bilo koji – uvek u jednini. Primer: a man – jedan čovek;
2) određeni član – the /čita se d ili t, a kada je ispred reči koja počinje samoglasnikom u pisanju čita se /di/ - znači taj, ta to i obavezno stoji: ispred imenice i u jednini i u množini koja se drugi put pominje u tekst;, kad se naglašava, ispred naziva: ulica, reka, mora, planinskih venaca, porodica, država koje su savezi, muzičkih instrumenata, rednih brojeva.

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA