Adjectives


Pridevi su reči koje stoje uz imenice i bliže ih određuju. U engleskom jeziku oni nemaju rod, broj, ni padaž u bilo kom obliku.
Pridevi mogu da se porede. Postoji a) pravilno i b) nepravilno poređenje prideva:

a) pravilno poređenje prideva:
- jednosložni pridevi - pozitiv- fast /brzo/;komparativ-faster /brže/; superlative-the fastest
- višesložni pridevi- beautiful – more beautiful – the most beautiful
- dvosložni pridevi mogu ina jedan i na drugi način:
common-običan-commoner-commonest
more common-the most common

b) nepravilno poređenje prideva – good /dobar/ - better – the best
bad /loš/ -worse - the worst
little /mali/ - les - the least, the last
near /blizak/ - nearer - the nearest, the next
much /puno/ - more -the most
many /puno/ -more -the most

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA